Dove senioren

Actief oud worden is ook voor dove senioren (55+) heel belangrijk. Zij willen hun eigen leven zo lang mogelijk zelf in handen houden en waar mogelijk een bijdrage leveren aan de samenleving. Om hen een sociaal en onafhankelijk leven te kunnen garanderen moet er voldaan worden aan hun noden voor specifieke begeleiding, informatie en communicatie.

 1. Communicatie met diensten

  Dove senioren hebben recht op een gelijkwaardige ondersteuning en moeten beroep kunnen doen op een reeks thuis-, residentiële en andere maatschappelijke ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke assistentie en zorgdiensten. Doof Vlaanderen stelt vast dat veel dove senioren in Vlaanderen in isolement leven, doordat de omgeving niet in staat is om te communiceren in VGT. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom dove senioren geen of weinig gebruik maken van reguliere diensten speciaal voor senioren. Zo worden oudere gebarentaligen afgesneden van informatie, dialoog en participatie. Doof Vlaanderen bekijkt per provincie hoe minstens één dag-, zorg- en dienstencentrum zich kan aanpassen aan de talige en culturele noden van dove senioren alsook hoe enkele reguliere diensten minimale toegankelijkheid kunnen voorzien voor dove senioren (thuiszorg, huishouden, vervoer, enz). De ondersteuning aan dove senioren gebeurt bij voorkeur door dove en gebarentalige begeleiders en verzorgers.
   

 2. Verblijven bij andere doven

  Dove senioren moeten zelf hun verblijfplaats kunnen kiezen en ook waar en met wie ze willen leven. Gezien hun talige en culturele behoeften moeten ze de kans krijgen om samen te komen in woonzorgcentra, maar ook om dicht bij hun familiale omgeving en het ontmoetingscentrum voor doven te blijven. Er is dus nood aan minstens één woonzorgcentrum per regio in Vlaanderen met serviceflats voor dove senioren. Om een volwaardige communicatieomgeving te garanderen voor dove senioren in woonzorgcentra, moet er zoveel mogelijk doof en gebarentalig personeel tewerkgesteld worden. Momenteel bestaat er één rust- en verzorgingstehuis met een afdeling voor dove zorgbehoevende ouderen, Huize Vincent in Tielrode. Maar de huidige beoordelingsschaal (Katz-schaal), op basis waarvan dove personen toegelaten worden, voldoet echter niet om de noden van de dove personen correct in te schatten.
   

 3. Netwerken met doven

  Kwaliteit van leven heeft veel te maken met participatie en een gevoel van erbij horen. Daarom moeten informele sociale netwerken van dove senioren aangemoedigd worden. Het is niet voldoende dat verenigingen van horende senioren aandacht hebben voor hun dove leeftijdsgenoten en hun activiteiten toegankelijk maken voor deze groep. Er is ook nood aan een culturele en linguïstische aanpak bij hun aanbod voor deze doelgroep. Naast dat hoognodige aanbod moet er ook plaats zijn binnen de dovengemeenschap voor een krachtig sociaal netwerk voor dove senioren. Daarom moeten er ook diensten zijn voor minder mobiele dove senioren om de dovenclubs en verschillende activiteiten voor doven op regelmatige tijdstippen te kunnen bereiken.
   

Seniorenproject 2018-2019