Waarom inclusief onderwijs voor gebarentalige kinderen?

Wij geloven dat elk doof kind recht heeft op volwaardig onderwijs. Onderwijs dat de ontwikkeling van het kind optimaal stimuleert, zowel op taal als op alle andere gebieden. Het doel van onderwijs is een kind alle kansen te bieden zodat het opgroeit tot een zelfbewust persoon, evenwaardig aan leeftijdsgenoten. Met alle capaciteiten op zak voor een open toekomst.

Een kind dat zich goed voelt op school, dat zich begrepen voelt, is een gelukkig kind en heeft meer kans om een goede leerder te worden. De impact van welbevinden op het leerproces is bekend en kan niet onderschat worden. Het belang van taal voor het verwerven van kennis en vaardigheden is eveneens een belangrijke pijler. Onderwijs in en over Vlaamse Gebarentaal en Nederlands vanaf een jonge leeftijd biedt een krachtige start voor het leerproces en de ontwikkeling van het kind.

Dit soort onderwijs is momenteel nog een droom. Ouders die hun kind alle kansen willen bieden hebben op dit moment slechts twee keuzes: ofwel kan hun doof kind terecht in het buitengewoon onderwijs, ofwel in het reguliere onderwijs zonder lessen in of over Vlaamse Gebarentaal. Horende kinderen in wiens gezin Vlaamse Gebarentaal een rol speelt, vallen helemaal uit de boot. Zij hebben geen enkele mogelijkheid om in en over Vlaamse Gebarentaal te leren.

Benny (doof – 3e leerjaar in reguliere basisschool): “Ik heb een gebarentaaltolk in de klas. Ik moet de lessen via de tolk volgen. Ik volg ze toch liever rechtstreeks van een leerkracht.”
Getuigenis dove leerling Benny

Daarom dromen ouders en Doof Vlaanderen samen van klassen in een reguliere school die Vlaamse Gebarentaal en Nederlands als onderwijstalen hebben. In de eerste plaats voor alle dove kinderen. Maar ook voor niet-dove kinderen voor wie thuis Vlaamse Gebarentaal een rol speelt. Het gaat hierbij over horende kinderen van dove ouders, en horende broers en zussen (brussen) van dove kinderen.

Peter en Debbie (horende ouders van twee dove en twee horende kinderen): “Via inclusieve klassen kunnen horende kinderen leren van dove kinderen. Horende brussen nemen zo de taal mee om later te kunnen communiceren met hun dove brussen, en doven leren van horenden om de stap naar de samenleving kleiner te maken naar de toekomst toe.”
Getuigenis mama Debbie & papa Peter

Klassen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands organiseren in het reguliere onderwijs is ook streven naar inclusief onderwijs dat werkt. Inclusief onderwijs dat ervoor zorgt dat elk kind

  • toegang heeft tot een volwaardig curriculum;
  • op een effectieve manier kan leren;
  • les krijgt van dove rolmodellen;
  • talenten ontdekt;
  • (h)echte vriendschappen en relaties opbouwt;
  • zich betrokken voelt bij het schoolgebeuren.

Het model van specifieke klassen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands binnen een reguliere school schept een omgeving die dit toelaat.

Ben je benieuwd hoe we samen deze droom kunnen waarmaken? Klik door: