Opvoeding

Dove kinderen kunnen hun ontwikkelingskansen optimaal benutten via een opvoeding die zich focust op een ontwikkeling via een visuele taal. In Vlaanderen is dat de Vlaamse Gebarentaal. Wanneer ze twee talen, een gebarentaal en een gesproken taal (in geschreven en/of gesproken vorm), kennen en gebruiken kunnen ze hun volledige cognitieve, linguïstische en sociale ontwikkelingsmogelijkheden waarmaken. Een aantal situaties belemmert momenteel de optimale ontwikkelingskansen voor dove kinderen.

 1. Recht op volledige informatie

  Op het moment dat ouders vernemen dat hun baby doof is, krijgen ouders in de eerste plaats informatie vanuit de medische visie op doof zijn. Deze ouders hebben ook een grote behoefte aan informatie over de cultureel-linguïstiche visie op doof zijn. Zij worden tot op heden echter onvoldoende en op subjectieve wijze geïnformeerd over de opvoeding van dove kinderen. Dat past niet bij onze samenleving, waar multiculturaliteit en meertaligheid hoog in het vaandel worden gedragen. Doof Vlaanderen pleit voor het bijsturen van deze eenzijdige, gekleurde medische informatie en gaat in dialoog met vroegbegeleidingsdiensten om samen te werken aan een volledige informatieverstrekking voor ouders.
   

 2. Recht op VGT-omgeving

  Negentig procent van de dove kinderen heeft horende ouders die nooit in contact zijn gekomen met de Vlaamse Gebarentaal en de bijhorende visuele cultuur. Vlaamse Gebarentaal helpt dove kinderen kennis te vergaren over de wereld, biedt hen toegang tot de Dovengemeenschap, vergemakkelijkt het verwerven van het Nederlands en zorgt ervoor dat het kind minstens één taal goed beheerst. Daarom is er nood aan cursussen die gezinnen helpen VGT te verwerven. Zo kunnen ouders hun dove kinderen een taalrijke omgeving bieden, afgestemd op hun visuele sterktes en mogelijkheden, waarin zowel de Vlaamse Gebarentaal als het Nederlands een belangrijke rol speelt.
   

 3. Recht op ondersteuning van dove experten

  Ouders moeten voldoende bijgestaan worden in het creëren van een opvoedingssituatie die de optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen van hun dove kinderen ten volle benut. Ze moeten de mogelijkheid krijgen om een dove ervaringsdeskundige met theoretische kennis in te schakelen. Deze dove ervaringsdeskundige gaat langs bij gezinnen thuis, geeft ouders meer informatie en begeleidt hen in het bilinguaal-bicultureel opvoeden. Daarnaast moeten dove kinderen ook de kans krijgen om dove en gebarentalige leeftijdsgenoten en volwassenen te ontmoeten. Zo kunnen ze opgroeien als zelfstandige, volwaardige en actieve burgers met voldoende kansen op een positieve identiteitsontwikkeling. Ook is er nood aan kinderopvang waar ze verzorgd en opgevoed worden in een bilinguaal-bicultureel kader. Dit aanbod is nagenoeg onbestaande.

 

Neem een kijkje op onze website Mijn Kind Is Doof.  Hier kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Ook op de Facebookpagina van Mijn Kind Is Doof wordt regelmatig nieuws gepost, vooral over het aanbod Vlaamse Gebarentaal voor gezinnen.

Doof & Gezin Vlaanderen is een oudervereniging voor horende ouders van dove kinderen, dove ouders van dove kinderen en dove ouders van horende kinderen. Op de Facebookpagina van Doof & Gezin kan je meer informatie terugvinden.

Voor informatie over het vrijetijdsaanbod voor dove kinderen en jongeren kan je terecht bij van Doof & Jong Vlaanderen