Verhoging Arbeidstolkurenpakker (A-uren) naar 30%

Vanaf 1 januari 2019 zal het arbeidstolkurenpakket van dove personen verhoogd worden naar 30% van hun arbeidstijd, dat heeft Philippe Muyters, Minister van Werk, eind oktober beloofd aan het Vlaams Parlement.

Tot nu toe konden doven een basispakket van arbeidstolkuren (A-uren) van 10% van hun werktijd krijgen en een verdubbeling tot max. 20%. Dit was onvoldoende voor een deel van de dove werknemers, en enkelen onder hen hebben daarom een klacht ingediend bij de VDAB. De Vlaamse Ombudsdienst en Unia hebben zelf ook regelmatig dergelijke signalen gestuurd naar het beleid. In mei 2018 hebben Doof Vlaanderen en Unia een aanbeveling gepubliceerd over de nood aan een uitgebreider pakket tolkuren voor dove personen binnen arbeidsgerelateerde situaties. Op 13 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering een eerste principiële besluit omtrent dit doelgroepenbeleid goedgekeurd - met daarin een bepaling die het maximale aantal arbeidstolkuren van 20% naar 30% verhoogt. Op 26 oktober 2018 heeft de Vlaamse Regering deze maatregel goedgekeurd en vanaf 1 januari 2019 gaat ze dus van kracht.  Doof Vlaanderen is verheugd met deze uitbreiding, maar blijft verder ijveren voor een toekenning van A-uren op maat en op basis van de individuele noden van dove personen, zoals ook aangegeven in de aanbeveling.

Bovendien krijgen dove bewoners van andere EU-landen ook recht op A-uren wanneer ze in Vlaanderen tewerkgesteld zijn. Dit besluit kwam er dankzij verschillende meldingen van dove personen. Dit is een mooie stap voorwaarts inzake het recht van vrij verkeer en verblijf van dove personen binnen de Europese Unie.