Interne reorganisatie Doof Vlaanderen

In een snel veranderende wereld moeten we als organisatie steeds proberen vernieuwen om onze kernwaarden te kunnen blijven realiseren. Daarom hebben we onze uitdagingen en prioriteiten herbekeken. We stelden bovendien een nieuw organigram op, want we moeten als een sterk team samenwerken om onze ambitieuze doelstellingen te halen. In dat organigram definieerden we algemene functieprofielen en welke medewerker concreet welke taak krijgt. Door onze interne werking te optimaliseren, willen we doven en slechthorenden nog beter kunnen vertegenwoordigen. Leer in dit artikel meer over de reorganisatie van Doof Vlaanderen.


Uitdagingen

 

 

Doof Vlaanderen heeft recent de uitdagingen waarvoor het staat, opnieuw geformuleerd. Onze uitdagingen zijn:

 • We verenigen en empoweren alle dove en slechthorende mensen met respect voor hun diversiteit.
 • We verdedigen en promoten Vlaamse Gebarentaal en dovencultuur als een verrijking voor de samenleving.
 • We komen op voor gelijke rechten voor dove en slechthorende mensen in de samenleving.

Prioriteiten

 

 

Ook heeft Doof Vlaanderen haar prioriteiten kritisch bekeken en keuzes gemaakt, hierbij rekening houdend met de beperkte middelen waarover Doof Vlaanderen beschikt. Onze prioriteiten zijn:

 1. We investeren in het samenbrengen van dove en slechthorende personen op lossere activiteiten, thematische dovenacties en thematische events, die we zelf organiseren zoals Werelddovendag, studiedagen, conferenties, ...
 2. We investeren voluit in het bereiken van nieuwe, jongere dove en slechthorende personen. Ook personen die een CI gebruiken. We zorgen dat wij weten wie ze zijn en hoe we hen kunnen bereiken.
 3. We steunen dovenverenigingen die willen vernieuwen. We blijven bestaande dovenclubs, afdelingen en dovenacties goed ondersteunen.
 4. We investeren in sterke communicatie en in rechtstreekse ledenwerving van de nieuwe generatie doven, slechthorenden en sympathiserende horenden.
 5. We focussen op empowerment en gelijke rechten. We willen impact hebben op de maatschappij. Dat doen we via beleidsbeïnvloeding, dovenactie, campagnes, sensibilisering, educatie (voor horenden) en vorming en empowerment (aan doven) .
 6. Om die 5 doelstellingen te bereiken is een sterke organisatie nodig waar het leuk werken is. Hiervoor is een goed personeelsteam nodig en uiteraard moet Doof Vlaanderen ook kunnen rekenen op een sterk bestuur en sterke algemene vergadering.

Organigram – team

 

 

Doof Vlaanderen heeft veel ambitie. Maar om die ambitieuze doelstellingen te halen, moeten we ons interne werking verbeteren en onze team sterker maken. Daar hebben we de afgelopen weken hard aan gewerkt. We hebben een nieuw organigram gemaakt. Bedoeling is dat we als 1 team samen werken, natuurlijk heeft iedere medewerker zijn eigen taak, maar als team werken we samen aan een betere wereld voor dove en slechthorende mensen.

 

Het nieuwe organigram van Doof Vlaanderen ziet eruit als volgt:

 • De leden van de algemene vergadering en het bestuur. Zij beslissen over de prioriteiten en het budget van Doof Vlaanderen en bepalen het kader waarbinnen de directeur en medewerkers moeten werken.
 • De directeur. Die is de verbinding tussen het bestuur en AV en de medewerkers. De directeur stuurt ook heel Doof Vlaanderen aan.
 • Binnen Doof Vlaanderen zijn er 3 teams: Team Beweging, Team Impact en Team Secretariaat.

 

Het team Beweging is de brug tussen Doof Vlaanderen en dovenverenigingen en dove mensen! Dit team staat in voor de volgende zaken:

 • Ondersteuning dovenverenigingen en leden
 • Ondersteuning afdelingen
 • Ledenactiviteiten & werving en vorming

 

Het team Impact wil, zoals de naam het zegt, impact hebben op de maatschappij. Het wil dingen in beweging zetten zodat de maatschappij rondom ons meer “doofvriendelijk” wordt. Dat doet het team via:

 • Beleidsbeïnvloeding rond verschillende thema’s
 • Dovenacties
 • Campagne en sensibilisatie
 • Educatie (gericht op bedrijven, scholen, werkgevers,…)

Tussen de teams Beweging en Impact is er natuurlijk een grote wisselwerking. Het is belangrijk dat beide teams goed samenwerken en elkaar goed aanvullen. Samen willen we allemaal hetzelfde: een wereld waar het goed leven is voor dove mensen! De directeur die team Impact aanstuurt en de coördinator van team Beweging overleggen regelmatig samen en hierdoor is er een wisselwerking.

 

Het team Secretariaat zorgt ervoor dat alle medewerkers van Doof Vlaanderen goed kunnen functioneren. Zonder hen kan Doof Vlaanderen niet goed draaien! Concreet zorgt het team Secretariaat voor de volgende zaken:

 • Secretariaat – onthaal – bibliotheek
 • Boekhouding
 • Personeelszaken
 • Taalondersteuning
 • Logistiek
 • Vertaaldienst VGT

 

Verder hebben we natuurlijk ook de medewerker communicatie en media, die Doof Vlaanderen zal ondersteunen op het vlak van interne en externe communicatie, in overleg met de directeur.

Dit is de nieuwe structuur van Doof Vlaanderen!


Medewerkers

 

 

Samen met het nieuwe organigram heeft Doof Vlaanderen ook nieuwe functieprofielen gemaakt, op basis van de uitdagingen en de prioriteiten die Doof Vlaanderen heeft geformuleerd. Waarom? Omdat het de bedoeling is dat de medewerkers allemaal samen werken aan het behalen van de doelstellingen.  Dit heeft tot gevolg dat de taken van sommige medewerkers moeten worden aangepast. Voor sommige andere medewerkers wijzigt er weinig tot niets.

Bedoeling is dat iedereen duidelijk weet wat hij of zij moet doen en dat er zo min mogelijk versnippering is van taken over verschillende collega’s. Zodat iedereen verantwoordelijkheid kan opnemen en zelfstandiger kan werken in teamverband.

Dit is een proces dat tijd nodig heeft. Het vraagt tijd om de interne cultuur te veranderen.

We proberen nu het nieuwe organigram zoveel mogelijk in te vullen zodat we hiermee al grotendeels kunnen starten vanaf 1 januari 2022. Dit organigram staat niet voor altijd vast, als nodig zullen we dit verder aanpassen in functie van de prioriteiten, personeelswissels en externe omstandigheden.


Taken voor medewerkers

 

 

Hoe wordt dit nieuwe organigram nu concreet ingevuld? 

Wat betreft team Beweging:

 • Tiina Van Hoorebeke is aangesteld als coördinator voor team Beweging. Ze zal het team Beweging aansturen en verder helpen professionaliseren.
 • Pascal Mollet heeft een andere functie gekregen binnen team Beweging en wordt verantwoordelijk voor de ondersteuning van dovenverenigingen. Dat is een belangrijke opdracht want dovenverenigingen vormen het fundament van Doof Vlaanderen!
 • Mieke Van Braeckevelt wordt de contactpersoon voor alle afdelingen en zal de afdelingen ondersteunen bij hun werking.
 • Martine Gilen blijft verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Wat betreft de regionale medewerkers:

 • Tiina en Helga zijn momenteel bezig om dit verder uit te klaren. Dit werk is nog niet klaar – we werken hier de komende weken verder aan, samen met de betrokken regionale dovenverenigingen. Het is de bedoeling dat we samen met de regionale secretariaten tot een win-win situatie komen. Uiteindelijk moeten alle dovenverenigingen, clubs én leden hier beter van worden. Iedere vereniging, club en lid is belangrijk voor ons!

Wat betreft team Impact:

 • Filip Verstraete heeft ook een andere functie gekregen en wordt verantwoordelijk voor beleidsbeïnvloeding en dovenacties. Daarnaast stuurt hij ook educatie aan.
 • Marieke Kusters en Bart Verheyden blijven beleidsmedewerkers. Daarnaast zal Bart Verheyden ook meewerken aan educatie.
 • Helga Stevens zal als directeur het team Impact aansturen. Helaas zijn er geen middelen voor een coördinator voor dit team.

Wat betreft team Secretariaat:

 • Els Vereecke staat in voor personeelszaken.
 • Mariya Lukyanova neemt de boekhouding voor haar rekening.
 • Ronny van Landuyt verzorgt logistiek.
 • Kim Tant is verantwoordelijk voor schoonmaak.
 • Ludwina Degryse behandelt de vertaaldienst VGT, archiefwerking en ondersteuning bij events.
 • Meerdere personen staan in voor taalondersteuning.
 • Helga Stevens zal het team Secretariaat overzien. 

 

Wat betreft communicatie en media

 • Tine Bulcaen is recent aangeworven voor communicatie en media. Ze is net afgestudeerd aan de KULeuven in de communicatiewetenschappen en momenteel hard bezig met het leren van VGT!